Jump to content

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym 
BiznesForums.pl , zwanego dalej „Serwisem”.

Zakres zbierania danych
BiznesForums.pl zbiera dane Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie i w jego ramach publikują Posty oraz zamieszczają ogłoszenia.

W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien podać dane pozwalające na dokonanie rejestracji oraz umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Użytkownika w Serwisie o inne dane, w szczególności dotyczące prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez BiznesForums.pl w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z indywidualnego Konta Użytkownika, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a BiznesForums.pl .

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez BiznesForums.pl informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
BiznesForums.pl , zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu


Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy BiznesForums.pl zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres BiznesForums.pl : . 

BiznesForums.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a BiznesForums.pl . 

Mechanizm cookies
Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo  wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór. 
W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Pliki cookie DoubleClick DART 

Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które Użytkownik odwiedził (na przykład, jeśli przeglądał strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na indentyfikację użytkownika”. NIE śledzi on informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Użytkownik ma prawo zadecydowania i może w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Użytkownik może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.

Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Serwis może wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia Web beacons pozwala BiznesForums.pl określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe Web beacons nie służą BiznesForums.pl do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane razem z danymi Użytkownika do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych przez BiznesForums.pl usług.
Adres IP oraz Pliki z logami

BiznesForums.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
Jak większość witryn internetowych, Serwis zbiera i wykorzystuje dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają numer IP Użytkownika, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu Użytkownika, przeglądarkę z jakiej Użytkownik korzysta, czas jaki Użytkownik spędza na stronie Serwisu oraz które strony otwiera korzystając z Serwisu.
Cookies innych podmiotów

BiznesForums.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. 
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
Dostęp do danych osób trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez BiznesForums.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy BiznesForums.pl oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. 
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
BiznesForums.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 
Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa dostarczane przez firmę hostingową OVH, która administruje serwerem BiznesForums.pl .  Administrator Serwisu zapewnia pełną ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

Wyłączenie odpowiedzialności


Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż BiznesForums.pl , które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
BiznesForums.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których BiznesForums.pl przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
BiznesForums.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem BiznesForums.pl .  
Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres BiznesForums.pl .
Zmiany Polityki Prywatności

BiznesForums.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.  
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. 

Data: 10.01.2018

BiznesForums.pl, dsds, dsd, sdsd, ds

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.